Pravidla soutěže ,,Střecha na Jih“ (dále jen ,,Soutěž“)

1) Tato pravidla rámcovým způsobem upravují pravidla soutěže o LCD televizor v celkové hodnotě max. 20.000 Kč včetně DPH. Vyhlašovatelem soutěže je Tri energo s.r.o. se sídlem v Brně, Traťová 3/653, 619 00, IČ: 26230534.

2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s výjimkou osob v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Tri energo s.r.o. spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3) Do Soutěže bude automaticky zařazen každý, kdo v době od 1.2.2017 do 30.5.2017 uzavře Smlouvu o dílo se společností Tri energo s.r.o. na realizaci jednoho z programů C.3.1 až C.3.6.

4) Výhercem Soutěže se stane každý 20. zákazník, který uzavře Smlouvu o dílo se společností Tri energo s.r.o. Protože společnost Tri energo s.r.o. realizuje i jiné služby než týkající se programů C.3.1 až C.3.6, nelze dle samotného čísla smlouvy odhadovat výsledek soutěže nebo se domáhat výhry.

5) Výherce nebo výherci budou informováni e-mailem nejpozději do 10.6.2017, 20.00 hod. Jeho jméno,příjmení a město bude rovněž oznámeno na webových stránkách www.trienergo.cz nejpozději do 10.6.2017, 20.00 hod a to po dobu min. 14 dnů.

6) Výhra bude osobně předána oznamovatelem v jeho sídle maximálně do 30 dnů ode dne, kdy bude výherce o výhře písemně informován. Podmínkou předání věcné výhry v sídle oznamovatele je nutná součinnost výherce.

7) Soutěžící jsou srozuměni s tím, že není možné ceny ze Soutěže vymáhat právní cestou ani žádat místo nich poskytnutí finančního či jiného plnění. V případě nepředvídaných okolností si Tri energo s.r.o. vyhrazuje právo poskytnout výhercům místo vyhlášených cen náhradní cenu obdobného typu a hodnoty.

8) Na regulérní průběh Soutěže dohlíží Michal Banovský, jednatel. Stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu nemcova@trienergo.cz nejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže. Ke stížnostem uplatněným jiným způsobem či po této lhůtě nebude přihlíženo.

9) V případě řádného uplatnění stížnosti, nebo v případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo těmito pravidly, je následné rozhodnutí Tri energo s.r.o. ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním těchto pravidel a podmínkami Soutěže.

10) Tri energo s.r.o. si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází tato pravidla či podmínky.

11) Tri energo s.r.o. si vyhrazuje právo pravidla Soutěžedle potřeby měnit, upravit nebo doplnit bez nutnosti tato pravidla formálně měnit nebo upravovat.

12) Tri energo s.r.o. není odpovědná za chyby SW třetích stran, chyby vzniklé nepředvídatelnými událostmi ani za ztráty či zneužití jakýchkoli informací s touto Soutěží souvisejíích.

13) Tri energo s.r.o. se zavazuje neposkytovat osobní data soutěžících žádnému jinému subjektu, ani těchto dat nebude využívat k jinému účelu než je soutěž samotná.

Soutěž